“การฝึกยืนทรงตัวฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอ่อนแรงครื่งซีก”

     การฝึกยืนทรงตัว การฝึกทรงตัวในท่ายืนให้มั่นคงเพื่อเตรียมพร้อมในการฝึกเดิน ในระยะแรกแนะนำให้ใช้โต๊ะฝึกการทรงตัวหรือฝึกในราวคู่ขนาน เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยควรได้รับคำแนะนำจาก นักกายภาพบำบัดเพื่อความปลอดภัย

-ให้ผู้ป่วยฝึกลงน้ำหนักบนขาข้างอ่อนแรงในผู้ป่วยอ่อนแรงครึ่งซีกเพื่อกระตุ้นการลงน้ำหนัก

-ให้ผู้ป่วยฝึกลงน้ำหนักบนขาทั้งสองข้างในผู้ป่วยอ่อนแรงครึ่งท่อนเพื่อกระตุ้นการลงน้ำหนัก

-ศีรษะ ลำตัว สะโพกและขาทั้งสองข้างอยู่ในแนวตรง

-สำหรับมือควรหากิจกรรมให้ทำด้วย เช่น การโยนบอลใส่ตะกร้า การหยิบห่วงใส่หลัก เป็นต้น

-ในกรณีฝึกยืนระยะแรกควรใช้สายรัดรัดข้อสะโพกและข้อเข่าเพื่อความปลอดภัยและกระตุ้นให้ผู้ป่วยลงน้ำหนักเมื่อยืนเองได้มากขึ้นค่อยๆปรับสายรัดเหลือตำแหน่งเดียวก็ได้

-ผู้ดูแลต้องกระตุ้นให้ผู้ป่วยเหยียดตัวโดยใช้เสียง หรือใช้กระจกตั้งด้านหน้าเพื่อเห็นตัวของผู้ป่วยเอง