อัตราค่าบริการรายวัน

อัตราค่าห้องพักระยะสั้น    

พักระยะสั้น รายสัปดาห์ 7 วัน

ห้องรวม 8 คน11,000 บาท
ห้องส่วนตัว15,300 บาท

ดูแลเช้าไป-เย็นกลับ (Day Care)

ช่วงเวลา 8.00-17.00 น.

** อัตราค่าบริการ 1,000 บาท ต่อวัน **

บริการอาหาร 2 มื้อ พร้อมอาหารว่าง กิจกรรมสันทนาการ จัดรถ-รับส่ง (กรณีพิเศษ)

เน้นการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ด้วยกิจกรรมสันทนาการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยศิลปะ ดนตรี เพื่อฟื้นฟูทักษะการใช้สมอง และความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบโดยทีมสหสาขาวิชาเฉพาะด้านผู้สูงอายุ

งานบริการเสริมพิเศษ

 • การประเมินสุขภาพ ตามหลักวิชาการที่เหมาะสมกับโรคและสภาพร่างกาย
 • จัดทำรายงานข้อมูลสุขภาพ ยาของผู้ป่วยให้กับครอบครัวรายเดือนและก่อนกลับบ้าน
 • จัดทำแผนการดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายร่วมกับทีมนักกายภาพบำบัด พยาบาล เภสัชกร และแพทย์ (กรณีพิเศษ)
 • บริการอาหารตามโภชนาการที่เหมาะสมและโภชนบำบัด (Therapeutic Nutrition) (กรณีพิเศษ)
 • บริการอาหารปั่นผสม (Blenderized formula) สำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค กำหนดโดยนักกำหนดอาหาร (กรณีพิเศษ)
 • จัดบริการพาผู้ป่วยพบแพทย์ที่โรงพยาบาล (กรณีพิเศษ)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการที่ กนก เฮลท์ แคร์

 1. ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 2. กลุ่มผู้สูงอายุโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยต้องการฟื้นฟูสภาพหลังการผ่าตัด
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีอาการทางจิตเวช
 4. ไม่มีภาวะป่วยเฉียบพลันหรือเป็นโรคระยะสุดท้าย
 5. ผู้ป่วยต้องมีสัญญาณชีพคงที่
 6. กรณีเพิ่งย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล ต้องให้แพทย์รับทราบและอนุญาต พร้อมใบส่งตัว
 7. สำเนาประวัติและรายละเอียดการรักษาของปัจจุบัน
 8. เตรียมยาประจำตัวและของใช้ส่วนตัว ห้ามนำของมีค่า
 9. แจ้งข้อมูลประวัติร่างกาย การแพ้ยา แพ้อาหาร